Riaditeľka ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

  1. – 03. mája 2022 od 6,30 h. – 14,30 h.
  2. – 05. mája 2022 od 10,00 h. – 17,00 h.

KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA:

Prednostne sa zo zákona prijímajú deti:

- pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné, t. j. ktoré do 31. augusta 2022 dovŕšia päť rokov veku, prijímajú sa v zmysle platného VZN č. 577/2022 – spádová oblasť viazaná na trvalé bydlisko dieťaťa,

 - ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania – deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku a nedosiahli školskú spôsobilosť (na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, podľa miesta trvalého bydliska,

- ak nedovŕši piaty rok veku do 31. augusta 2022 môže byť výnimočne prijaté na povinné predprimárne  vzdelávanie v MŠ (na predčasné plnenie povinného predprimárneho vzdelávania môže byť dieťa prijaté na základe žiadosti zákonného zástupcu s predložením súhlasného vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasným vyjadrením všeobecného lekára pre deti a dorast),

- deti po dovŕšení 2. roku veku môžu byť prijaté len vtedy, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky – upevnené stravovacie návyky, a základné hygienické návyky u dieťaťa a je voľná kapacita v MŠ,

Riaditeľ ZŠ s MŠ rozhodne o prijatí najneskôr do 30. júna 2022.

Ostatné podmienky prijímania detí:

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľka ZŠ s MŠ pri prijímaní uprednostní deti:

- ktoré dovŕšili tretí rok veku do 31. augusta 2022,

- rodič samoživiteľ.

 

Poradie podania žiadosti nerozhoduje o prijatí dieťaťa do MŠ.

NA ZÁPIS SI PRINESTE:

- Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy, potrebné je pravdivo vyplniť všetky údaje. Neúplne vyplnené žiadosti nebudú akceptované. Za správnosť a pravdivosť údajov zodpovedá zákonný zástupca, ktorý žiadosť podáva (žiadosť je k dispozícii na webovej stránke ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 Trnava, na webovej stránke MŠ Murgašova 13, Trnava alebo priamo v MŠ Murgašova 13 Trnava).

 - Dôležité je vyplniť všetky údaje a podpísať oboma zákonnými zástupcami.

- Lekárom potvrdenú zdravotnú spôsobilosť a údaj o povinnom očkovaní.

- Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, potrebné je predložiť k žiadosti vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

AKO ODOVZDAŤ ŽIADOSŤ:

- Osobne v budove MŠ Murgašova 13 poverenému zamestnancovi MŠ v termíne: 2. – 3. mája od 6.30 hod. do 14.30 hod. a 3. – 4. mája od 10.00 hod. do 17.00 hod.

 - Poštou alebo kuriérom  na adresu: Materská škola Murgašova 13, 917 01 Trnava. (žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami alebo priložené čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu).

- E – mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (naskenovaná žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami alebo priložené čestné prehlásenie od druhého zákonného zástupcu).

- Elektronicky: prostredníctvom EduPage. Žiadosť bude k dispozícií od 02.05.2022 na webovej stránke ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15 Trnava (vyplnený formulár treba následne odoslať a vytlačiť, podpísať oboma zákonnými zástupcami a doručiť do MŠ – osobne, naskenované e- mailom, kuriérom alebo poštou na danú adresu MŠ).

Podpisy oboch zákonných zástupcov:

Podľa § 144 a školského zákona účinného od 1. januára 2022 sa na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, v ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, teda aj na žiadosti, vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa. Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

 - jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad neoverenou kópiou rozhodnutia súdu),

- jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje, nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu, ktorý nie je schopný sa podpísať),

 - vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa (spôsob preukázania uvedenej skutočnosti ani doklad, ktorým sa táto skutočnosť preukazuje nie je explicitne určený, túto skutočnosť je možné preukázať napríklad písomným vyhlásením,

- zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že žiadosť podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutie sa doručí iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia/predložia riaditeľke ZŠ s MŠ.

ROZHODNUTIA O PRIJATÍ A NEPRIJATÍ:

- Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ odošle riaditeľka ZŠ s MŠ zákonným zástupcom detí najneskôr do 30.06.2022.

-  Podľa § 144a školského zákona v znení účinnom od 1. januára 2022 sa rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riaditeľke ZŠ s MŠ.

-  Ak je na žiadosti uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľka ZŠ s MŠ nie je povinná druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie ňou vydané sa doručuje len na známu doručovaciu adresu.

- Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne. Ak rodič nemá elektronickú schránku aktivovanú rozhodnutie obdrží poštou. Potrebné tlačivá nájdete na webovej stránke MŠ Murgašova 13 Trnava.

 

ČO BY MALO DIEŤA ZVLÁDNUŤ PRED NÁSTUPOM:

 - zaobísť sa na kratší čas bez blízkej osoby,

- vychádzať s inými deťmi, vedieť sa deliť s ostatnými,

- musí mať základy samoobslužných návykov ako sú obliekanie, obúvanie, stolovanie, samostatne jest a piť,

- hygienické návyky, používanie WC (bez plienky!), umývanie a utieranie rúk, používanie vreckovky,

- vedieť komunikovať,

- má si poznať svoje veci (u najmenších je vhodné označiť veci – častokrát majú deti rovnaké oblečenie, topánky...aby nedošlo k zámene).

 

Tlačivá k zápisu ( Žiadosť o prijatie do MŠ, príloha č.1, príloha č.2, čestné vyhlásenie)  nájdete → TU

Oznamy

Zápis detí do MŠ Spojná 6 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

09. – 10. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

11. mája od 10,00 h. – 17,00 h.

Všetky potrebné informácie a tlačivá ( žiadosť o prijatie, príloha č.1, príloha č.2, Čestné vyhlásenie) nájdete TU 

 

Zápis detí do MŠ Murgašova 13 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ
Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.
04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

Potrebné tlačivá a viac informácií nájdete tu - Zápis detí do MŠ, Žiadosť o prijatie do MŠ, Príloha č.1, Príloha č.2, Čestné vyhlásenie k zápisu 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15