Milí rodičia, 

žiadame vás o vytlačenie dokumentu -čestné vyhlásenie 22.3. 2021 a prinesenie do Materskej školy. 
Čestné vyhlásenie je potrebné nosiť vždy v pondelok ráno a odovzdať pani učiteľke. 

Ďakujeme 

Vážení zákonní zástupcovia,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že aj od pondelka 22.03.2021 pokračuje doterajšia prevádzka školských zariadení, materskej školy a školského klubu detí (družiny),iba v obmedzenom režime, t. j. iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha ich práce im ju neumožňuje vykonávať z domácnosti. Pre všetkých žiakov základnej školy aj naďalej pokračuje dištančné vzdelávanie.

Vážení rodičia, 

budeme radi ak nám darujete 2% z daní a tak pomôžete našej škôlke. 

Tlačivo nájdete tu → 2%

Ďakujeme 

 

Vážení rodičia,
od 8.marca 2021 je ZŠ i MŠ Murgašova otvorená len pre deti zákonných zástupcov z kritickej
infraštruktúry a pre zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu
vykonávať prácu z domu - musia pracovať z pracoviska (lekári, policajti, predavači a
predavačky, učitelia v materských školách, učitelia na prvom stupni základných škôl, cestári,
zamestnanci odpadového hospodárstva, technických služieb a podobne). Pri nástupe je
potrebné doložiť čestné prehlásenie zákonných zástupcov o tom, že daní zamestnanci nemôžu
svoju prácu vykonávať z domu - treba odovzdať škole v 1. deň nástupu, t.j. 8.3.2021 /nové
tlačivo/. Uvedené tlačivo nájdete na webovej stránke MŠ alebo ho vypíšete pri vstupe do MŠ.
V platnosti naďalej zostáva, že jeden zákonný zástupca, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej
domácnosti , sa musí preukázať negatívnym testom nie starším ako 7 dní, prípadne výnimkou
z testovania.
O prípadných zmenách Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Vážení rodičia,
vzhľadom na pretrvávajúcu zlú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Vás chceme poprosiť o pozastavenie platieb za pobyt detí v MŠ za obdobie január a február 2021.
V prípade, ak ste školné už zaplatili, budú uvedené platby presunuté na najbližšie obdobie, kedy budú deti opäť navštevovať zariadenie našej Materskej školy ( to platí aj v prípade platieb na mesiac a aj viac mesiacov vopred).

V prípade zlej finančnej situácie taktiež vieme uvedené poplatky zaslať späť na účet rodiča. Preto v prílohe zasielame aj formulár na vyžiadanie poplatkov za MŠ. Rodič uvedený formulár vyplní a zašle späť 
 na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., alebo priamo na finančnú
  účtareň: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,
prípadne tel. kontakt: 0908 767 249.
 
Tlačivo- TU

Podkategórie

Oznamy

Začiatok šk.r. 2021/2022 2.9. 2021

Milí rodičia,

prevádzka materskej školy ostáva nezmenená to je od 7:00 do 16:00.

Naďalej platí, že deti sa budú preberať aj odovzdávať pri vchodových dverách.

V skrinke musia mať deti 2 rúška pre prípad potreby.

 

Ak bude dieťa chodiť do MŠ len v dopoludňajších hodinách dlhodobo ( minimálne mesiac ) treba to oznámiť učiteľke ráno 2.9. 2021 pri nástupe.

V prvý deň je potrebné priniesť vyplnené tlačivo:

- Vyhlásenie o bezpríznakovosti ( bez tohto tlačiva dieťa nemôže byť prebraté) 

Tlačivo nájdete v kolónke Na stiahnutie- pre rodičov

Informácie k nástupu do škôl v školskom roku 2021/2022

Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva „je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva. Prinášame Vám stručný prehľad z manuálu.

 • pred nástupom do školy má zákonný zástupca možnosť dobrovoľného otestovania svojho dieťa 2 spôsobmi:
  •  1... základné školy budú zisťovať záujem o vykonanie PCR testu kloktacími testami
  •  2.... školy budú zisťovať záujem zákonných zástupcov o dobrovoľné samotestovanie Ag testami v domácom prostredí. V tomto prípade záujemca obdrží sadu 25ks testov a odporúča sa vykonávať testovanie 2-krát do týždňa (odporúčané dni sú pondelok a štvrtok)

Samozrejme, tieto spôsoby testovania sú dobrovoľné a záujemcom odporúčame sledovať webové stránky škôl a EDUPAGE, pretože záujem je potrebné nahlásiť do 23.8.2021. Oznam o spôsobe nahlasovania záujmu bude zverejnený aj na webových stránkach škôl pre zákonných zástupcov žiakov, ktorí nastupujú v septembri do 1. roč. pretože nemajú prístupové údaje na EDUPAGE;

 • zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka. Toto vyhlásenie sa predkladá aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, teda vrátane víkendov a sviatkov;
 • zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie o chorobe“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní z čoho vyplývajú rôzne následky;
 • zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak • vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára;
 • ranný filter je povinný v materských školách v zmysle platnej legislatívy, v ostatných druhoch škôl sa odporúča vykonávať ranný filter vo všetkých farbách okresov COVID automatu. Ak sa však riaditeľ rozhodne vykonávať ranný filter, tak jeho absolvovanie je záväzné pre všetkých žiakov;
 • podmienky vstupu do školy budú zverejnené na vstupoch do budovy školy a na webových stránkach škôl;
 • na základe sprísnených hygienicko-epidemiologických nariadení bude upravovaný režim v školách podľa ich personálnych, materiálnych a priestorových možností napr. pôjde o zmenu času začiatku a konca vyučovania, o zmenu času prestávok na obed, zrušenie určitých krúžkov alebo študijných odborov v ZUŠ v prezenčnej forme vyučovania atď.
 • medzi základné sprísnené podmienky patrí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest pre žiakov v základných školách v zmysle platnej vyhlášky ÚVZ SR. Zákonný zástupca má zabezpečiť pre žiaka minimálne dve rúška na každý deň (jedno má slúžiť ako náhradné) a jednorazové vreckovky.
 • zákonný zástupca je povinný oboznámiť škole informáciu o kontakte žiaka s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 alebo informáciu o nariadenej karanténe žiakovi všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo miestne príslušným RÚVZ. Zákonný zástupca taktiež bezodkladne informuje školu v prípade potvrdenia na ochorenie COVID-19. Žiak v týchto prípadoch nemôže navštevovať školu.

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 787

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:30 - 16:30