1.
Tí, ktorým vykonal ročné zúčtovanie dane za rok 2019 zamestnávateľ, sú povinní podať správcovi dane z príjmov (Daňovému úradu) Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov do konca druhého kalendárneho mesiaca po skončení obdobia p andémie. (Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad júli 2020, vyhlásenie spolu potvrdením od zamestnávateľa je potrebné podať do 30. septembra 2020.)
Kto už má vyhlásenie spolu s potvrdením pripravené na odovzdanie a nechce navštíviť Daňový úrad alebo poštu, môže nám tieto doklady vhodiť do poštovej schránky škôlky (schránka sa nachádza na vstupnej bráne do škôlky) a my  zabezpečíme ich doručenie na DÚ. Môžu tak urobiť až do konečného možného term ínu, pretože nie všetkým už zamestnávatelia mali možnosť potvrdenia vystaviť a odovzdať. (Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie napríklad v júli 2020, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020.) Vyhlásenia s potvrdeniami nám darcovia môžu odovzdať aj prostredníctvom triednych učiteľov svojich detí - samozrejme len za predpokladu, že by sa škôlky opäť otvorili.
Tlačivo si môžete stiahnuť tu → tlačivo 2% . Po doplnení údajov ho treba podpísať a odovzdať.
 
2.
Tí, ktorí si podávajú daňové priznanie v súlade s § 21 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. v lehote do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie, nám môžu poukázať podiel zaplatenej dane v uvedenom daňovom priznaní. V nadväznosti na § 50 ods. 8 zákona o dani z príjmov správca dane po splnení podmienok podľa § 50 ods. 6 zákona o dani z príjmov podiel zaplatenej dane poukáže na účet nášho občianskeho združenia do troch mesiacov po lehote na podanie daňového pr iznania – t. j. do troch mesiacov od konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

Oznamy

Zápis detí do MŠ Spojná 6 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

09. – 10. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.

11. mája od 10,00 h. – 17,00 h.

Všetky potrebné informácie a tlačivá ( žiadosť o prijatie, príloha č.1, príloha č.2, Čestné vyhlásenie) nájdete TU 

 

Zápis detí do MŠ Murgašova 13 Trnava v školskom roku 2023/2024

Riaditeľ ZŠ s MŠ Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „školský zákon“) oznamuje, že zápis do materskej školy sa uskutoční v budove MŠ
Murgašova 13, Trnava, v dňoch:

02. – 03. mája 2023 od 6,30 h. – 14,30 h.
04. – 05. mája 2023 od 10,00 h. – 17,00 h.

Potrebné tlačivá a viac informácií nájdete tu - Zápis detí do MŠ, Žiadosť o prijatie do MŠ, Príloha č.1, Príloha č.2, Čestné vyhlásenie k zápisu 

Kontaktujte nás

 

033 / 32 36 790

Prevádzka od-do

 

Pondelok - Piatok

6:45 - 16:15